Gebruiksvoorwaarden & Privacy

_ laatste update: 01/05/2021

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is in eigendom van
PADEL 2000 BV (The Box Padel)
Lange Lobroekstraat 67
2060 Antwerpen
BE0728651033
0487/38.19.39
info@padel2000.be

Door het bezoeken en gebruiken van de website verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de website www.theboxpadel.com, met inbegrip van merken, logo’s,
tekeningen, data, bedrijfs- of productnamen, beelden, teksten e.d., is beschermd door
intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan PADEL 2000 BV of rechthoudende
derden. Alle beelden en foto’s op de website worden gebruikt met toestemming van de
speler en/of eigenaar van de foto.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,
professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De inhoud kan te
allen tijde zonder melding of kennisgeving aangepast, veranderd of aangevuld worden.

PADEL 2000 BV doet er alles aan om de beschikbare informatie op de website steeds
volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date te houden. Mochten er zich toch onjuistheden
voordoen of mocht er bepaalde informatie ontbreken, dan zal dit onmiddellijk rechtgezet
worden. Voor meldingen van fouten of ontbrekende informatie kan u steeds contact
opnemen met de beheerder van de website via info@padel2000.be.

PADEL 2000 BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op
geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website.

PADEL 2000 BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld tegenover wie dan ook voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het consulteren van of uit de toegang tot deze website of een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van hardware, software of andere van de gebruiker.

De website kan links bevatten naar externe websites of pagina’s, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het gebruik hiervan houdt echter op geen enkele manier een impliciete
goedkeuring van de inhoud in. PADEL 2000 BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen
zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacyverklaring

PADEL 2000 BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met PADEL 2000 BV via info@padel2000.be.

Verwerkingsdoeleinden
PADEL 2000 BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. facturatie, klantenadministratie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
[(a) toestemming,]
[(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),]
[(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)],
[(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van PADEL 2000 BV) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met PADEL 2000 BV verbonden zijn of met enige andere partner van PADEL 2000 BV. PADEL 2000 BV verzekert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@padel2000.be.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel –commission@privacycommission.be

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies worden gebruikt en waarvoor?
'First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u impliciet akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

GDPR
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door PADEL 2000 BV, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om de sport aan te bieden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via info@padel2000.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze aanpassen of laten wissen, of vragen ze over te dragen.

Huishoudelijk reglement

Al onze leden (geregistreerde spelers in Playtomic) worden geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement van PADEL 2000 BV (The Box Padel) zoals hieronder beschreven.

Het betreden van de terreinen is enkel toegelaten voor geregistreerde spelers na expliciete reservatie en voorafbetaling. Dit kan rechtstreeks via PADEL 2000 BV of via Playtomic (online of app). Spelen kan enkel in eigen naam.

PADEL 2000 BV volgt de spelregels van de Vlaamse Tennisvereniging. We rekenen op een sportieve ingesteldheid van onze spelers zowel op al naast het veld.

De banen en het daartoe behorende materieel (omheining, padelnet, afvalbakken, banken, kabels, verlichting e.d.) zijn eigendom van PADEL 2000 BV. De spelers verbinden zich ertoe de ter beschikking gestelde infrastructuur als een goed huisvader te behandelen. Zowel leden als genodigden wordt gevraagd geen schade te berokkenen aan het materieel, materiaal en/of aanplanting. Roken en het gebruik van glazen is verboden binnen de terreinen en in de kleedkamers. Ouders worden verantwoordelijk gehouden voor de daden van hun kinderen. Alle kosten van schade en/of diefstal zullen op de dader verhaald worden. Overtredingen zullen aanleiding geven tot het schorsen of uitsluiten van de betrokken speler.

PADEL 2000 BV kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op directe of indirecte bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor achtergelaten kledij of sportuitrusting, noch voor diefstal van persoonlijke voorwerpen of waardepapieren. PADEL 2000 BV kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsels ten gevolge het gebruik van de ter beschikking gestelde infrastructuur.

Geregistreerde spelers bij PADEL 2000 BV geven impliciet goedkeuring op het maken en gebruiken van fotomateriaal van henzelf in het kader van / ter promotie van de activiteiten van de club. Een speler heeft evenwel het recht om, omwille van gewichtige redenen, van deze toestemming af te zien. Schade voor de club als gevolg daarvan zal in dit geval door de speler in kwestie vergoed worden.

Geregistreerde spelers bij PADEL 2000 BV nemen kennis van en geven toestemming tot het gebruik van bewakingscamera’s op en rond de infrastructuur en worden hierover op de club geïnformeerd (pictogram) zoals voorgeschreven door de Wet op de Camerabewaking van 21 maart 2007.